Ban Lãnh Đạo

  • Chủ tịch hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Thanh Hợp 
  • GĐ/Phó CTHĐQT: Ông Phùng Hải Phong
  • TVHĐQT: Ông Đặng Quang Thành
  • Phó GĐ: Ông Lê Trường Khánh
  • Phó GĐ: Ông Nguyễn Văn Hải

Cổ Đông Lớn

Tổng Công ty Licogi: nắm giữ 1,226,400 cổ phiếu.

Công ty con, liên doanh, liên kết: CTCP Gạch Phong Niên