Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Tải file Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Thông tin chính

  • Thông qua báo cáo hội đồng quản trị, ban giám đốc năm 2019 – Phương hướng hoạt động năm 2020
  • Thông qua báo cáo BKS năm 2019 – phương hướng hoạt động năm 2020
  • Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán
  • Thông qua kết quả hoạt động SXKD 2019
  • Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019
  • Về phương hướng phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ
  • Thông qua phương án phân phối lội nhuận, mức cổ tức năm 2019 và dự kiến cổ tức năm 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *