CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG 24H

 15h25 ngày 26/6/2017 Công bố công văn điều chỉnh (lần 3) thời gian thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2015 Quý Cổ đông xem hoặc tải về tại đây:

8h45 ngày 18/5/2017 Công bố công văn điều chỉnh (lần 2) thời gian thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2015Quý Cổ đông xem hoặc tải tại đây:

15h50 ngày 13/04/2017 Công bố Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017Quý Cổ đông xem hoặc tải tại đây:

11h37′ ngày 25/03/2017  Công bố thông báo thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt 5% của Công ty CP LICOGI Quảng Ngãixin Quý cổ đông xem hoặc tải xuống tại đây

14h52′ 14/03/2017 Công bố thông báo thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty CP LICOGI QUảng NgãiQuý cổ đông xem và tải tại đây

 15h25′ ngày 25/01/2017 Công bố giải trình gửi tài liệu công bố thông tin (CBTT) đến Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội thiếu Biên bản kiểm phiếu và chậm trễ so với quy định: xem và tải xuống tại đây

16h55′ ngày 18/01/2017 Công bố Nghị quyết HĐQT V/v Góp vốn thành lập Công ty và cử người đại điện quản lý vốn tại Công ty này: xem và tải xuống tại đây:

15h45′ ngày 18/01/2017: Công bố Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản xem và tải tại đây: ;

14h25 ngày 23/12/2016: Công bố Thông báo cập nhật thông tin cổ đông Xem. tải xuống tại đây 

Mẫu cập nhật thông tin cổ đông:Xem tải xuống tại đây

Danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký CK Việt Nam (VSD) lập ngày 11/4/2016 (Để cổ đông đối chiếu với thông tin trên giấy CMND/ĐKKD  về số, ngày cấp hiện có) Xem, tải xuống tại đây

15h00 ngày 20/12/2016 Công bố Thông báo thực hiên quyền thay thế Thông báo số 455CT/TB-THQ ngày 16/12/2016 Xem, tải xuống tại đây

17h00 ngày 16/12/2016 Công bố Thông báo thực hiện quyền cổ đông cho ý kiến bằng văn bản 

14h20′, ngày 27/10/2016:Xem, tải xuống tại đây

+ Công bố Quyết định số 672/QĐ-SGDHN ngày 25/10/2016 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi : Tải xuống tại đây

9h25, 28/10/2016

+ Công bố “Thông tin tóm tắt Công ty LICOGI QN:Tải xuống tại đây 

+ Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã kiểm toán : Tải xuống tại đây 

+ Công văn thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu Công ty (mã LQN- Sàn Upcom): Tải xuống tại đây

17/10/2016: 10h46′ : Công bố nghị quyết HĐQT ngày 14/10/2016 :

17/10/2016: 16h18′ Công bố thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:

28/04/2016: Công bố nghị quyết HĐQT bổ nhiệm Kế toán trưởng:

28/04/2016: Công bố Biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 : 

28/04/2016: Công bố Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc: Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch : 

28/04/2016: Công bố thông tin về Chủ tịch HĐQT Công ty